Renditingimused

Renditingimused

 • Renditava seadme rentimisel sõlmitakse Rendileping, millega määratakse Rendileandja (Kohila Tehnikakeskus OÜ) ja Rentniku (isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu) õigused ning kohustused.
 • Rendilepingu sõlmimiseks on Rentnikul vaja esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, id-kaart, autojuhiluba).
 • Rendileandjal on õigus nõuda renditava seadme eest tagatisraha,mis makstakse Rentnikule tagasi peale renditava seadme tagastamist ja kontrollimist Rendileandjale.
 • Rendileping kehtib seadme välja rentimise päevast kuni seadme tagastamise päevani Rendileandjale, eelpool nimetatud päevad kaasa arvatud.
 • Seadme rendiaega arvestatakse 6 päeva nädalas. Rendiaja sisse ei arvestata pühapäevi ja riiklikke pühasid, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Soojendusseadmetel ja niiskuseimuritel on rendiaeg 7 päeva nädalas.
 • Renditav seade tuleb tagastada Rendilepingus kokkulepitud tähtaja jooksul. Nädalavahetuseks renditud seadmed tuleb tagastada hiljemalt esmaspäeva hommikul kella 09:00-ks, kui ei ole kokkulepitud teisiti.Rendilepingu tähtaja ületamist Rendileandja loata võidakse lugeda kriminaalõiguse järgi ebaseaduslikuks kasutamiseks.
 • Rendilepingu tähtaja ületamisel tuleb Rentnikul täiendavalt tasuda renditud seadme rendi eest ületatud päevade ulatuses.
 • Renditasu on hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind.
 • Renditasu ei sisalda kulutusi transpordile, montaažile, kulumaterjalidele, kütusele ja määrdeaintele.
 • Renditasu makstakse ette lepingu sõlmimise hetkel, kas sularahas või pangakaardiga.
 • Piltidel olevad tööriistad illustratiivse tähendusega.
 • Rentnik kinnitab Rendilepingu allkirjastamisega, et on tutvunud renditava seadme kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.
 • Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud seadme kasutamisel ning kahjude eest,mis renditud vara võib rentnikule tekitada.
 • Rentnik on kohustatud kasutama seadet heaperemehelikult ning kannab kahju vale kasutuse eest.
 • Renditud seade tuleb Rendileandjale tagastada komplektselt, töökorras ning puhtana, vastasel korral puhastab/remondib Rendileandja seadme Rentniku kulul.
 • Rentnikul puudub õigus loovutada rendilepinguga renditud seade kolmandatele isikutele.
 • Kui seade rendi ajal kas hävib või varastatakse, on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda seadme asendamist uue samaväärse seadmega või seadme asendamiseks tehtud kulutuste hüvitamist.
 • Kui Rentnik rikub antud lepingu tungimusi,on Rendileandjal õigus leping tühistada ja seadmed tagasi võtta ilma Rentniku nõusolekuta.
 • Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad Rendileandjale seoses Rentniku-poolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava täitmisega.
 • Rendilepingut puudutavad vaidlusalased küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Tagasi tööriistasid rentima!